Palvelemme yrityksiä, yksityishenkilöitä ja kuntia

Riidanratkaisu

Keskeistä Asianajotoimisto Ylisuvanto, Ahonen & Kairala Oy:n osaamisaluetta ovat tuomioistuinprosessit yleisissä tuomioistuimissa, hallinto- ja erityistuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä. Asianajajillamme on vahva kokemus erilaisten riita-, rikos- ja hallinnollisten prosessien hoitamisesta.

Kiinteistöt ja asuminen

Meillä on laaja kokemus kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyvien asioiden hoitamisesta. Avustamme kaupan osapuolia vastuukysymysten kartoittamisessa esimerkiksi, onko kysymys mahdollisesti kauppahinnan alentamiseen tai kaupan purkamiseen oikeuttavasta virheestä, neuvottelemme sovintoratkaisusta ja avustamme tarvittaessa oikeudenkäynnissä sekä sovintoneuvotteluissa.  

Meitä työllistävät myös erilaiset rakennusurakoihin liittyvät erimielisyydet. Avustamme rakentamiseen liittyvissä riidoissa tilaajia, urakoitsijoita ja rakennusurakan valvojia sekä muita rakennusurakkaan liittyviä osapuolia. Olemme hoitaneet paljon toimeksiantoja, joissa on ollut kysymys urakan osapuolten vastuukysymysten selvittämisestä.

Työoikeus

Avustamme työnantajia ja työntekijöitä työoikeudellisissa asioissa, esimerkiksi työsuhteen päättämistä ja palkkasaatavia koskevissa riita-asioissa. Hoidamme myös työoikeudellisia rikosasioita, joita ovat muun muassa työaikasuojelurikos sekä työsyrjintä.  Asianajajamme selvittävät oikeudellisen asemasi liittyen työsuhteeseen ja avustamme tarvittaessa sovintoneuvotteluissa ja oikeudenkäynnissä.

Sopimusoikeus

Laadimme erilaisia sopimuksia, muun muassa johtajasopimuksia, urakkasopimuksia, osakassopimuksia, erilaisia palvelusopimuksia (esim. kuljetussopimuksia), vuokrasopimuksia,  puitesopimuksia sekä kauppakirjoja tavallisista kiinteistökauppakirjoista aina monimutkaisiin yrityskauppasopimuksiin. Avustamme asiakkaitamme sopimusneuvotteluissa sekä tarvittaessa myös sopimuksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Rikosoikeus

Avustamme rikosasioissa vastaajia (rikoksesta epäilty) ja asianomistajia (rikoksen uhri) esitutkinnan aikana ja oikeudenkäynneissä.   Asianajajaan on hyvä olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa usein jo esitutkinnan alettua, tai viimeistään siinä vaiheessa, kun saat haasteen käräjäoikeuteen tai asianomistajana pyynnön toimittaa korvausvaatimukset tuomioistuimelle.

Liikejuridiikka

Avustamme kattavasti asiakkaitamme liikejuridiikkaan liityvissä asioissa. Hoidamme erityisesti yrityskauppoja ja muita yritysjärjestelyitä mukaan lukien sukupolvenvaihdokset. Lisäksi toimistomme asianajajilla on vankka kokemus yhtiö- ja sopimusoikeudesta sekä yritysten rahoitusjärjestelyistä.

Insolvenssioikeus

Avustamme konkurssi- ja saneerausmenettelyissä niin velkojia kuin velallisyhtiöitä. Toimistomme kokeneet asianajajat toimivat myös pesänhoitajina ja selvittäjinä.

Perheoikeus

Hoidamme kaikenlaisia perheoikeudellisia asioita. Laadimme erilaisia sopimuksia ja asiakirjoja, esim. avioehtosopimuksia. Avio- ja avoeroon liittyen avustamme asiakkaitamme osituksissa ja omaisuuden erotteluissa sekä laadimme niihin liittyviä sopimuksia. Avustamme asiakkaitamme myös lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi hoidamme perheoikeudellisiin riitoihin liittyviä oikeudenkäyntejä.

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltakirja

Avustamme asiakkaitamme edunvalvontaan liittyvissä asioissa, kuten erilaisten lupien hakemisessa Digi- ja väestötietovirastolta. Samoin autamme asiakkaitamme varautumaan tulevaisuuden odottamattomiin tilanteisiin laatimalla asiakkaittemme toiveiden ja tarpeiden mukaisia edunvalvontavaltakirjoja.

Perintöoikeus

Laadimme asiakkaillemme heidän tahtoa toteuttavia testamentteja. Hoidamme jatkuvasti perunkirjoituksia.  Avustamme asiakkaitamme pesänselvitykseen sekä perintöön liittyvissä asioissa ja laadimme ositus- ja perinnönjakosopimuksia. Hoidamme myös perintöoikeudellisiin riitoihin liittyviä oikeudenkäyntejä.

Pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtävät

Toimistomme asianajajat toimivat oikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina kuolinpesissä sekä pesänjakajina avioeron jälkeen toimitettavissa osituksissa ja omaisuuden erotteluissa sekä avoeron jälkeen toimitettavissa omaisuuden erotteluissa.

Kunnat ja kuntayhtymät

Avustamme kuntia, kuntayhtymiä sekä luottamushenkilöitä kunnallisoikeuteen, virkamiesoikeuteen ja työoikeuteen sekä hankintalakien soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Asianajajillamme on monipuolinen kokemus kuntien ja kuntayhtymien avustamisesta tuomioistuinprosesseissa ja sopimusneuvotteluissa.